Menu
Nescafe Street Cafe

ร้านกาแฟเนสกาแฟ Model C Fit in Space

เหมาะสำหรับเป็นร้านในอาคารพาณิชย์
  • งาน Build in ที่ออกแบบให้เข้ากับรูปแบบและขนาดพื้นที่
  • ราคาเริ่มต้น 990,000 บาท (3.75m. X 3.75m.) (*ราคานี้ไม่รวมค่า Management fee 55,000 บาทและราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่หน้างานจริง
  • ราคาไม่รวม งานระบบ และงานรื้อถอนของเดิมและไม่รวมแอร์